Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.

Strona główna | Mapa strony | Kontakt

UWAGA

Pacjent przyjmowany do planowej hospitalizacji będący zaszczepiony I i II dawką szczepionki przeciw COVID
nie musi być wymazywany przed przyjęciem w oddział szpitalny .
Zwolnienie pacjenta  z wymazu następuje od 8 doby wyszczepienia II dawką szczepionki.

Zadaniem pacjenta przed przyjęciem do szpitala jest udokumentowanie przebytego szczepienia.Biuro Przyjęć Planowych Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o. czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 11.30.
Podstawowym zadaniem Biura  Przyjęć planowych  jest przyjmowanie chorych do leczenia szpitalnego Przyjęcia planowe na podstawie skierowania - wszelkich informacji udziela na miejscu personel Biura Izby Przyjęć).

W przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia się stanu zdrowia należy skorzystać z porad lekarza rodzinnego do godz. 18.00. W godzinach późniejszych można skorzystać z porady lekarskiej w ramach Nocnej i Świąecznej Opieki Zdrowotnej. Gabinet znajduje się na parterze, w części przychodnianej - pokój nr 15. Realizacja świadczeń odbywa się od pn. do pt. w godz. od 18.00 do 8.00 dnia następnego, także w soboty, niedziele i święta, całodobowo.

Zgłoszenia świadczeń pielęgniarskich do realizacji w domu można zgłosić pod numerem telefonu 61 281 5641 (od godz. 18.00) lub pod numerem komórkowym 504 122 025 (całodobowo)

Dokumenty
uprawniające do uzyskania bezpłatnych świadczeń zdrowotnych:
 
Numer PESEL jest niezbędny do potwierdzenia prawa pacjenta do uzyskania bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. 
 • Potwierdzenie tożsamości pacjenta - w przypadku osoby dorosłej, następuje poprzez okazanie jednego z n/w dokumentów:
  - dowodu osobistego,
  - paszportu
  - lub prawa jazdy.
 • Jeżeli pacjentem jest:
  - uczące się dziecko do 18 roku życia - dokumentem potwierdzającym tożsamość jest legitymacja szkolna, w razie jej nie posiadania - jeden z dokumentów takich, jak w przypadku osoby dorosłej,
  - dziecko do 6 roku życia - dokumentem potwierdzającym tożsamość dziecka jest paszport lub dowód biometryczny, w przypadku jego braku pisemne oświadczenie rodzica lub opiekuna dziecka,
  - dziecko do 3 miesiąca życia, które nie ma jeszcze nadanego własnego numeru PESEL, prawo do świadczeń powinno zostać potwierdzone numerem PESEL rodzica lub opiekuna dziecka. 

W przypadku, gdy system eWUŚ nie potwierdza uprawnień pacjenta do świadczeń, a pacjent ma pewność, że takie uprawnienia posiada, może je potwierdzić za pomocą odpowiedniego aktualnego dokumentu, bądź poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia (tj. "Oświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej" lub "Oświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej składane przez przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego lub faktycznego").

Spis dokumentów, którymi pacjent posiadający prawo do leczenia na podstawie polskich przepisów prawa może potwierdzić swoje aktualne prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dotyczy sytuacji, w której system eWUŚ nie potwierdza prawa pacjenta do świadczeń i nie zostaje podpisane przez pacjenta odpowiednie oświadczenie):
- Zgłoszenie do ubezpieczenia z dowodem opłacania składek.
- Zaświadczenie potwierdzające prawo do świadczeń.
- Imienny raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej - RMUA.
- Legitymacja ubezpieczeniowa.
- Legitymacja rencisty/emeryta.
- Decyzja wójta, burmistrza, prezydenta miasta.
- Dokument potwierdzający dodatkowe uprawnienia, np. zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę zakaźną (gruźlica, HIV).
- Inny dokument potwierdzający uprawnienia, np. odcinek renty lub emerytury.
- Dokument UE (tj. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - EKUZ, Certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ, Poświadczenie potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium RP, Formularz z serii E, Dokument przenośny S lub DA1). 

Poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach mogą korzystać:

- pacjenci posiadający tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu",
- inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci
- uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani - w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych         podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
- kobiety w ciąży (od 01.01.2017)
- świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciążkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (od 01.01.2017)
- działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych (od 31.08.2017),
- osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (od 01.07.2018)
- osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRS (od 30.10.2018).

Inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby represjonowane oraz kombatanci uprawnieni są do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
Podstawą do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej przez osoby korzystające ze wskazanych przywilejów jest okazanie dowodu ubezpieczenia oraz dokumentu potwierdzającego uprawnienia tj. odpowiednio:
- Legitymacji Zasłużonego Dawcy Przeszczepu wydanej przez Ministra Zdrowia,
- Legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi wydanej przez Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża,
- Legitymacji inwalidy wojennego i wojskowego wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
- Legitymacji osoby represjonowanej wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
- Legitymacji Kombatanta wydawanej przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Korzystanie poza kolejnością za świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach oraz ze świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza że:

- świdczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego  listy oczekujących
- świadczeniodawca udziela tych świadczeń w dniu zgłoszenia
- w przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia świadczenidawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących
- świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki zdrowotnej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia
- osoby uprawnione korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej po okazaniu właściwego dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

Szanowni Państwo,

jeżeli byliście Państwo pacjentami Oddziału serdecznie zachęcamy do wypełnienia anonimowej ankiety i tym samym do podzielenia się z nami swoją opinią i spostrzeżeniami na temat opieki i jakości świadczonych na oddziale usług medycznych.

Dzięki temu pomogą nam Państwo niwelować niedoskonałości przyczyniając się jednocześnie do stałego podnoszenia jakości oferowanych przez Szpital w Śremie Sp. z o.o. świadczeń zdrowotnych.
Z góry dziękujemy za wypełnione ankiety.

Galeria