Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.

Strona główna | Mapa strony | Kontakt

Ogólne zasady dotyczące odwiedzin chorych


1. Chorych, przebywających na oddziałach szpitalnych można odwiedzać po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu lekarzowi lub pielęgniarce we wszystkie dni tygodnia w godz. 8.00 - 20.00.
Niemniej jednak pragniemy zwrócić uwagę, iż w godz. 8.00 - 11.00 odbywają się, tzw. wizyty lekarskie na poszczególnych oddziałach. Stąd też, najbardziej optymalne godziny odwiedzin mieszczą się w przedziale między 11.00 a 20.00.


Wyjątek stanowią:
- Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, gdzie obowiązują następujące godziny odwiedzin:

  •  13.00 - 14.00
  •  18.30 - 19.30.

Z racji specyfiki opieki na Oddziale najbardziej problematyczny jest czas odwiedzin w godzinach przedpołudniowych. Dlatego, najlepiej ustalić godziny przebywania z chorym z personelem oddziału. Przy chorym mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby. W godzinach odwiedzin można uzyska informację o stanie zdrowia pacjenta.
- Oddział Noworodkowy, gdzie można odwiedzać pacjentki w godz. 11.00 - 19.00.
W sali może przebywać maksymalnie 1 osoba. Większe grupy mogą przebywać w pokoju dziennym.
Z uwagi na bezpieczeństwo noworodków dzieci do lat 14 nie mogą wchodzić na Oddział Noworodkowy, ponieważ mogą przenosić zakaźne choroby wieku dziecięcego.

Informacje dodatkowe

1. Informacji o stanie zdrowia pacjenta udzielają wyłącznie lekarze w godzinach ustalonych przez Ordynatorów poszczególnych oddziałów.

2. O stanie zdrowia ciężko chorych pacjentów, bądź w przypadkach szczególnie uzasadnionych lekarze udzielają informacji bez ograniczeń godzinowych.

3. Informacji o stanie zdrowia chorego nie udziela się przez telefon.

4. Pielęgniarki i położne mogą udzielać informacji wyłącznie dotyczących opieki pielęgniarskiej.

5. Odwiedziny mogą zostać ograniczone ze względów epidemiologicznych na podstawie pisemnego zarządzenia Prezesa Szpitala.

6. Nie wolno odwiedzać chorych przez osoby chore lub będące w stanie nietrzeźwym.

7. Osoby odwiedzające pacjentów Szpitala Powiatowego im. T. Malińskiego w Śremie sp. z o. o. zobowiązują się:
- podporządkować regułom organizacyjnym, obowiązującym w Szpitalu, dotyczącym wierzchniej odzieży - obowiązkowa szatnia mieszcząca się na parterze Szpitala,
- zachowywać się kulturalnie podczas pobytu w Szpitalu,
- podporządkować wszelkim poleceniom i wskazówkom personelu szpitalnego.

8. Nie dozwolonym jest:
- dostarczanie pacjentom artykułów spożywczych, rzeczy lub sprzętów, które zostały zabronione przez lekarza,
- zakłócanie spokoju innych pacjentów,
- palenie tytoniu na terenie i w otoczeniu Szpitala.

Wszystkim odwiedzającym dziękujemy za przestrzeganie powyższych zasad.

Galeria