Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.

Strona główna | Mapa strony | Kontakt

Nadrzędnym celem Szpitala Powiatowego  im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp zo.o. jest świadczenie usług medycznych na wysokim poziomie zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i oczekiwaniami pacjentów, zapewniając im i osobom odwiedzającym, a także personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy.
Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług w naszej placówce opracowano i wdrożono system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001: 2015.

Spełniając kryteria powyższej normy zobowiązujemy się do przestrzegania jej wymagań i do ciągłego doskonalenia efektywności powyższego systemu. Zadania stojące przed naszą placówką w zakresie zarządzania jakością są realizowane poprzez:

  • udzielanie najwyższej jakości świadczeń medycznych,
  • planowane wyposażanie komórek organizacyjnych w sprzęt i aparaturę,
  • poprawę warunków bytowych pacjentów korzystających zde świadczeń zdrowotnych zakładu,
  • dążenie do poprawy warunków pracy personelu,
  • podnoszenie klasyfikacji zatrudnionego personelu.


Kierownictwa Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o. dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania systemu zarządzania weryfikuje politykę jakości przystosowując ją do zmieniających się warunków.dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania systemu zarządzania weryfikuje politykę jakości przystosowując ją do zmieniających się warunków.
Spółka zarządza ryzykiem, a tym samym wszelkie decyzje o znaczeniu strategicznym w obszaze świadczenia usług medycznych podejmowane są w oparciu o wyniki szacowania i oceny ryzyka przeprowadzonej zgodnie z  wcześniej podjętą metodyką.

Polityka jakości jest znana wszystkim pracownikom szpitala oraz podana do wiadomości zainteresowanym pacjentom i ich rodzinom. Kierownictwa szpitala zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do realizacji powyższej polityki.

Wydanie III

Śrem, dn. 2018.03.28[        Prezes Zarządu Michał Sobolewski

Galeria