Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.

Strona główna | Mapa strony | Kontakt


KARTA PRAW PACJENTA

Podstawowe unormowania prawne wynikają z Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r.

(Dz.U. Nr 78, poz. 483) oraz z poniższych ustaw:

 

 1. z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.2011Nr 112,poz.654 z późn. zm.),

 2. z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U.2011 Nr 174,poz.1039),

 1. z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz.U. Nr 28,poz.152) z późn. zm.

 2. z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017r. poz.1318,1524, z 2018.poz.1115,1515,2219,2429 z 2019r. poz.150, 447,730.)


  1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.

  2. Każdy obywatel ma prawo do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej

  finansowanych ze środków publicznych, na warunkach i w zakresie określonym przez ustawę.

  1. Pacjent zgłaszający się do Szpitala ma prawo do natychmiastowego otrzymania świadczeń

  zdrowotnych w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, niezależnie od okoliczności.

  1. Pacjent w Szpitalu ma prawo do:

   a. świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej oraz

  możliwościom placówki, a w sytuacji ograniczonych możliwości otrzymania

  wyczerpującej informacji dotyczącej podmiotów leczniczych, w których może

  uzyskać pomoc,

  b. korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej

  kolejność dostępu do świadczeń,

  c. otrzymania świadczeń zdrowotnych udzielonych mu przez osoby uprawnione, w

  pomieszczeniach i przy zastosowaniu urządzeń odpowiadających określonym

  wymaganiom fachowym i sanitarnym,

  d. informacji o swoim stanie zdrowia,

  e. wyrażenia zgody albo odmowy wyrażenia zgody na otrzymanie określonych

  świadczeń zdrowotnych po uzyskaniu odpowiedniej informacji,

  f. intymności i poszanowania godności w czasie otrzymywania świadczeń

  zdrowotnych,

  g. umierania w spokoju i godności,

  h. dostępu do swojej dokumentacji medycznej lub wskazania innej osoby, której

  dokumentacja może być udostępniona i ochrony jego danych zawartych w dokumentacji medycznej,

  i.  dostępu do informacji o prawach pacjenta,

  pomieszczenia i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia,

  l. opieki duszpasterskiej,

  m. dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną osobę

  wskazaną przez siebie,

  n. kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z

  zewnątrz,

  o. wskazania osoby lub instytucji, którą Szpital obowiązany jest powiadomić o

  pogorszeniu się stanu zdrowia pacjenta powodującego zagrożenie życia lub w razie

  jego śmierci,

  p. wyrażenia zgody lub odmowy takiej zgody na umieszczenie go w danym Szpitalu,

  r. przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

  5. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych pogotowia ratunkowego w razie wypadku,

  urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia się stanu zdrowia,

  powodującego zagrożenie życia.

  1. Pacjent ma prawo do:

   a. otrzymania świadczeń zdrowotnych udzielonych mu przez lekarza, zgodnie ze

  wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi lekarzowi metodami i

  środkami zapobiegania, rozpoznawania, leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki

  zawodowej oraz należytą starannością,

  b. otrzymania pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu

  mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała

  lub ciężkiego uszczerbku zdrowia oraz w innych przypadkach niecierpiących

  zwłoki,

  c. uzyskania od lekarza przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu,

  proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, o

  dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, o

  wynikach leczenia oraz rokowaniu,

  d. zażądania od lekarza informacji o swoim stanie zdrowia i o rokowaniach wówczas,

  gdy sądzi, że lekarz ogranicza mu informacje z uwagi na jego dobro,

  e. wskazania osób, którym lekarz może udzielać informacji o jego stanie zdrowia,

  f. rezygnacji z informacji dotyczących stanu jego zdrowia, rozpoznania,

  g. proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających

  h. się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia

  oraz rokowaniu,

  i. nie wyrażenia zgody na wykonanie przez lekarza badań lub innych świadczeń

  zdrowotnych,

  j. wyrażenia zgody lub odmowy na wykonanie zabiegu operacyjnego albo

  zastosowanie metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko,

  k. uzyskania informacji, jeżeli w trakcie wykonywania zabiegu bądź stosowania

  określonej metody leczenia lub diagnostyki, w związku z wystąpieniem okoliczności

  stanowiących zagrożenie dla życia pacjenta, lekarz dokonał zmian w ich zakresie,

  l. wyrażenia zgody albo odmowy na obecność podczas otrzymywania świadczeń

  zdrowotnych osób innych niż personel medyczny, niezbędny ze względu na rodzaj

  świadczeń,

  m. wnioskowania do lekarza o konsultację z właściwym lekarzem specjalistą lub

  zorganizowania konsylium lekarskiego,

  n. dostatecznie wczesnego uprzedzenia go przez lekarza o zamiarze odstąpienia od

  jego leczenia i wskazania mu realnych możliwości uzyskania określonego

  świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub w innym zakładzie opieki

  zdrowotnej.

  o. zachowania w tajemnicy, przez osoby udzielające mu świadczeń zdrowotnych,

  informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu

  medycznego,

  p. obecności w trakcie udzielania mu świadczeń medycznych osoby bliskiej, o ile

  obecność ta nie będzie stwarzać zagrożenia epidemiologicznego lub nie będzie

  miała wpływu na bezpieczeństwo zdrowia pacjenta,

  1. Pacjent, który ma być poddany eksperymentowi medycznemu, ma prawo do:

   a. wyrażenia zgody lub odmowy na udział w eksperymencie medycznym po

  uprzednim poinformowaniu go przez lekarza o celach, sposobach i warunkach

  przeprowadzenia eksperymentu, spodziewanych korzyściach leczniczych lub

  poznawczych i ryzyku, a także o możliwościach cofnięcia zgody i odstąpienia od

  udziału w eksperymencie w każdym jego stadium,

  b. pełnej informacji o niebezpieczeństwie dla zdrowia i życia, jakie może spowodować

  natychmiastowe przerwanie eksperymentu.

  1. Pacjent ma prawo do:

   a. otrzymania świadczeń zdrowotnych udzielonych mu przez pielęgniarkę, położną,

  mającą prawo wykonywania zawodu, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną,

  dostępnymi jej metodami i środkami, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz ze

  szczególną starannością,

  b. otrzymania pomocy udzielanej przez pielęgniarkę, położną, zgodnie z posiadanymi

  przez nią kwalifikacjami, zwłaszcza w przypadku niebezpieczeństwa utraty życia lub

  poważnego uszczerbku zdrowia,

  c. uzyskania od pielęgniarki, położnej informacji o jego prawach,

  d. uzyskania od pielęgniarki, położnej informacji o swoim stanie zdrowia, w zakresie

  związanym ze sprawowaną przez pielęgniarkę, położną opieką pielęgnacyjną,

  e. zachowania w tajemnicy informacji medycznych, uzyskanych przez pielęgniarkę,

  położną w związku z wykonywaniem zawodu,

  f. wyrażenia zgody lub odmowy takiej zgody na podanie przez pielęgniarkę, położną

  do publicznej wiadomości danych umożliwiających identyfikację pacjenta.

  g. zapewnienia mu środków farmaceutycznych i materiałów medycznych.

          Szczegółowych informacji o prawach pacjenta udziela:

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

ul. Młynarska 46

01-171 Warszawa

tel. sekretariat (22) 532 82 50

e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl

bezpłatna infolinia: 800 190 590

Galeria